Najčešće pitanja

Kolika su davanja prilikom uvoza vozila?
Novčana davanja možemo podijeliti u tri skupine:
1. Carina, trošarina i PDV.
Carina na temelju kataloške vrijednosti i računa vozila, određuje osnovicu za obračun (to je kataloška vrjednos umanjena za određeni koeficijent). Kataloška vrijednost vozila se uzima iz "Kataloga orjentacijskih vrijednosti rabljenih motornih vozila" koji izdaje Centra za vozila hrvatske.
Na ovu osnovicu se onda zaračunava carina, trošarina i PDV.
Carina je 0% za vozila iz zemalja EU,EFTA i CEFTA.
2. Homologacija (detaljne informacije pogledajte na www.hak.hr)
3. Ostali troškovi (transport i sl)


Koji su mi dokumenti potrebni prilikom uvoza vozila?
Prilikom uvoza potrebno je imati sljedeće dokumente:
1. dokaz o vlasništvu vozila:
1.1. kupoprodajni ugovor (ukoliko je vozilo kupljeno od fizičke osobe) ili
1.2. račun o kupnji vozila (ukoliko je vozilo kupljeno u trgovini) ili
1.3. prometnu dozvolu (ukoliko se uvozi vlastito vozilo)
2. dokument za postupak homologacije
2.1. Potvrda proizvođača (izdaje ovlašteni zastupnik u RH ili TÜV iz Münchena) ili
2.2. COC dokument (Certificate of conformity) (ukoliko ga je prijašnji vlasnik sačuvao)
3. Prometni dokument (original prometne dozvole)
4. EUR1 dokument (samo za europska vozila koja se uvoze iz Europe) kojim se dokazuje porjeklo robe (ukoliko je vozilo proizvedeno i uvaža se iz EU oslobođeno je plaćanja carine).
EUR 1 izdaje carinarnica zemlje iz koje se uvozi vozilo


Da li je povratnik oslobođen postupka homologacije?
Povratnici i useljenici u RH su oslobođeni postupka homologacije za vozila koja su imali u svom posjedu više od šest mjeseci, te su izvan RH boravili više od 12 mjeseci.
Zahtjev za korištenje oslobođenja podnosi se nadležnoj carinarnici prema mjestu stanovanja korisnika u Republici Hrvatskoj, uz prilaganje slijedećih isprava:
1. isprave kojom se dokazuje prethodni boravak u inozemstvu (za hrvatske državljane to je u pravilu potvrda koju izdaje diplomatsko ili konzularno predstavništvo RH u zemlji boravka, ali mogu biti i druge isprave iz kojih je vidljiv boravak u dotičnoj zemlji - kao što su potvrde prijave i odjave boravišta, potvrde inozemnog poslodavca, a za strane državljane strana putna ili identifikacijska isprava)
2. identifikacijske isprave (osobne iskaznice),
3. izjave o datumu doseljenja u Republiku Hrvatsku, te
4. popisa predmeta kućanstva koji se namjeravaju uvesti (u dva primjerka).


Smije li se uvesti vozilo u djelovima (smije li se uvesti samo motor vozila ili samo šasija)?
Fizička osoba smije uvoziti robu (dakle i dijelove vozila) samo za svoje potrebe, a ne za dalju prodaju odnosno preprodaju. Odnosno smije uvoziti dijelove vozila samo ako ima istovrsno oštećeno vozilo - Što dokazuje prometnom dozvolom; a ako je riječ o vitalnim dijelovima vozila (karoserija, motor) dokazom o oštećenju vozila (policijski zapisnik ili neka druga isprava).
Pravna osoba smije uvoziti rabljene (i nove) dijelove vozila ako je registrirana za takvu djelatnost. Ako je riječ o uvozu dijelova radi dalje prodaje - pravne osobe pri uvozu moraju dobiti uvjerenje tržišnog inspektora da roba odgovara domaćim normama u skladu sa Zakonom o nadzoru kakvoće određenih proizvoda pri uvozu i izvozu (NN broj 21/95).


Da li su civilni invalidi oslobođeni plaćanja carine?
Civilni invalidi su oslobođeni plaćanja carine (po čl. 187 st. 1 t. 18 Carinskog zakona (NN 138/06) te čl. 27 Uredbe o uvjetima i postupcima za ostvarivanje oslobođenja od plaćanja carine (NN 5/2007) ) za osobne automobile koje u svrhu osobne uporabe uvoze invalidne osobe sa 100% tjelesnog oštećenja ili s najmanje 80% tjelesnog oštećenja funkcije organa za kretanje, i to razmjerno postotku tjelesnog oštećenja.
Oslobađanje od plaćanja carine može se ostvariti jednom u pet godina i to do 100.000 kn carinske vrijednosti osobnog automobila koji se uvozi, a ako carinska vrijednost premašuje tu svotu, na razliku vrijednosti obračunava se i plaća carina.
U knjižicu vozila se upisuje Zabrana otuđenja 5 godina.


Mogu li se uvoziti automobili iz SAD-a i drugih neeuropskih zemalja?
Mogu se uvoziti ukoliko udovoljavaju homologacijskim propisima o pojedinačnoj homologaciji vozila.
Za vozila koja su rađena za uporabu u SAD-u ili nekoj drugoj neeuropskoj državi (tj. Nisu homologirana za europsko tržište) potrebno je kontaktirati Fakultet strojarstva i brodogradnje (FSB) u Zagrebu koji će pregledati vozilo i izraditi elaborat.
Prije kupnje vozila i uvoza poslati upit na FSB sa sljedećim podacima:
1. Fotografija pločice proizvođača (Certification Label, nalazi se u otvoru vozačkih vrata)
2.Fotografija pločice o razini štetne emisije vozila (Vehicle Emission Information, nalazi se u blizini motora vozila).


Da li traktorska prikolica podliježe homologaciji?
Ukoliko je maksimalna brzina traktorske prikolice manja od 40 km/h ne mora biti homologirana.
Gdje se sve može dobiti informacija o vozilima/plovilima pod carinskim nadzorom, koja su izložena javnim prodajama?

U oglasima koji se objavlju u dnevnom tisku (u pravilu u Jutarnjem listu) najmanje osam dana prije održavanja javne prodaje, te na internet stranici Hrvatskog autokluba 


Informacije podrazumijevaju: 
mjesto i vrijeme javne prodaje, vrstu i stanje vozila/plovila, početnu cijenu, visinu jamčevine za sudjelovanje u javnoj prodaji, napomenu da je riječ o završnoj javnoj prodaji neposrednom pogodbom, opće uvjete javne prodaje, mjesto i vrijeme predviđeno za razgledavanje prijevoznog sredstva, redni broj javne prodaje.


Tko sve može sudjelovati na javnoj prodaji vozilima/plovilima pod carinskim nadzorom?
Na javnoj prodaji mogu sudjelovati sve pravne i fizičke osobe pod uvjetom da uplate oglasom određenu visinu jamčevine, koja iznosi 25% početne cijene predmetnog vozila/plovila pod carinskim nadzorom.


Na koji način se vrši uplata jamčevine?
Uplata jamčevine vrši se isključivo uplatom gotovine. Uplata jamčevine vrši se nakon izvršenog razgledavanja na dan razgledavanja vozila/plovila pod carinskim nadzorom koje se izlaže javnoj prodaj.
Ukoliko nakon sudjelovanja u javnoj prodaji podnositelj jamčevine ne ponudi najveći iznos (odnosno ne postane kupac) za predmetno vozilo/plovilo, jamčevima mu se vraća.
Ukoliko podnositelj jamčevine, nakon što ponudi najveći iznos za predmetno vozilo/plovilo, ne uplati izlicitirani iznos, gubi pravo na povrat jamčevine.


Koja je procedura javne prodaje?
Javna prodaja može imati četiri koraka:
1. Prva javna prodaja vozila/plovila provodi se usmenim nadmetanjem ukoliko su najmanje tri ponuditelja uplatila jamčevinu za isto
2. Ako prva javna prodaja predmetnog vozila/plovila ne uspije, zakazuje se druga javna prodaja, koja se provodi usmenim nadmetanjem ako na njoj sudjeluju najmanje dva ponuditelja.
3. Ako predmetno vozilo/plovilo nije prodano niti na drugoj javnoj prodaji, Komisija za javnu prodaju može odrediti nižu početnu cijenu do 20% od početne cijene druge prodaje i započeti treću javnu prodaju prikupljanjem zatvorenih pisanih ponuda od nazočnih sudionika koji su uplatili oglasom određenu jamčevinu za predmetno vozilo/plovilo
4. Ukoliko ne uspije niti treća javna prodaja, zakazuje se završna javna prodaja koja se obavlja neposrednom pogodbom. Jamčevina za prijevozno sredstvo namijenjeno javnoj prodaji neposrednom pogodbom iznosi 25% početne cijene treće javne prodaje. Komisija za javnu prodaju utvrđuje prodajnu cijenu predmetnog vozila/plovila, sukladno svojoj stručnoj procjeni, koja može biti umanjena u odnosu na početnu cijenu treće javne prodaje do 20%.
Ukoliko ne uspije niti završna javna prodaja neposrednom pogodbom, u roku od pet dana od dana okončanja završne javne prodaje mora se pristupiti organiziranju uništenja predmetnog vozila/plovila koje se provodi pod carinskim nadzorom i kod, za te poslove, ovlaštenog tijela za uništenje i zbrinjavanje otpada.


Koja je razlika prilikom kupnje vozila „za registraciju“ odnosno „za dijelove“?
Pod vozilima „za registraciju“ podrazumijevaju se ona vozila koja udovoljavaju homologacijskim propisima i za koja postoji mogućnost registracije, pod uvjetom da ista udovolje svim propisanim tehničkim i formalnim uvjetima koji prethode registraciji.
Pod vozilima „za dijelove“ podrazumijevaju se ona vozila koja ne udovoljavaju homologacijskim propisima čime ne postoje preduvjeti za njihovu registraciju.


Koja je procedura preuzimanja izlicitiranog (kupljenog) vozila/plovila?
Kupac vozila/plovila preuzima predmetno prijevozno sredstvo u roku od osam dana od dana okončane javne prodaje pod uvjetom da je kupoprodajni iznos u navedenom roku uplatio na poseban račun HAK-a.
Ako kupac u navedenom roku ne uplati kupoprodajni iznos u navedenom roku, gubi pravo na vraćanje jamčevine, a predmetno vozilo/plovilo se ponovno izlaže javnoj prodaji.
Pri preuzimanju predmetnog vozila/plovila kupac potpisom u kontrolniku potvrđuje da je isto preuzeo, a HAK izdaje račun u pet primjeraka izvornika, od kojih tri primjerka zadržava kupac predmetnog vozila/plovila, a dva primjerka zadržava HAK, odnosno određeni autoklub u njegovom sklopu. Račun obvezno sadrži naznaku da je kupoprodajni iznos podmiren i da su tako ujedno podmireni i iznosi carine te poreznih i drugih davanja.
Pri preuzimanju kupljenog vozila/plovila za koje postoji mogućnost registracije, pod uvjetom da isto udovolji svim propisanim tehničkim i formalnim uvjetima koji prethode registraciji, HAK kupcu predaje potvrdu proizvođača ili drugi homologacijski dokument potreban za provođenje postupka homologacije pojedinačnog vozila.